ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY „CVERNOVKA“

Bratislava, Ružinov

Pri návrhu nového využitia bývalého priemyselného územia uprostred stabilizovanej obytnej zóny je dôležité určiť pravidlá pre narábanie s existujúcim bytovým fondom, tak aby obnova, modernizácia alebo revitalizácia územia neovplyvnila sociálnu skladbu obyvateľstva.

Počas návrhov úpravy riešenej zóny vzišli 4 varianty, vzišiel finálny prezentovaný verejnosti.

Každý variant pristupoval k riešeniu problematiky svojským spôsobom, kde bolo najdôležitejšie zachovanie kultúrnej pamiatky bývalej „pradiarne“, so zvyškom objektov v areály sa uvažovalo ako so sanovanými a novovytvorenými.

Spolupráca: Ing. arch. Peter Žalman, CSc.
Činnosť: Projekcia