Ponuka

OPTIMALIZÁCIA

Technickou optimalizáciou dosahujeme merateľné výsledky pre trvácnosť a realizovateľnosť stavebných detailov s dôrazom na úsporu nákladov budúceho stavebného diela už v projekčnej a prípravnej fáze.

Čítajte viac
PROJEKCIA

Vytvárame reálny obraz navrhovaného stavebného objektu podľa predstáv investora s ohľadom na náročnosť danej lokality, pri dodržaní požiadaviek STN, zákonov a vyhlášok pre splnenie aj najnáročnejšieho zadania.

Čítajte viac
INŽINIERING

Vybavenie potrebných dokumentov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí,  požadovaných stavebným úradom.

Čítajte viac
REALIZÁCIA

Dohliadame pri výbere realizátora stavieb na základe referencií a osobných skúsenosti,  dodržiavanie stanovených termínov a finančných limitov.  Kontrolujeme správnosť prevedenia stavebného diela v zmysle projektovej dokumentácie, STN a technologických predpisov.

Čítajte viac